Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2017

21:25
6322 8fb3 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater vianelabai nelabai
21:23
Słówko na dziś: dystymia -długotrwałe, przewlekłe obniżenie nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej. Zazwyczaj pozostaje nierozpoznana i nieleczona, mając przy tym duży wpływ na życie chorego i jego bliskich. Nieleczona dystymia może trwać nawet całe życie. Zazwyczaj chory tak bardzo przyzwyczaja się do ciągle obniżonego nastroju, że wydaje mu się on normalnym elementem jego osobowości.
Reposted fromwagabunda wagabunda viakomplikacja komplikacja
21:20

May 19 2015

20:50
3512 2721 500
Reposted fromgemma gemma vialeukopenia leukopenia
20:50
Reposted frommaliwa maliwa vialeukopenia leukopenia
20:49
8055 90e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialeukopenia leukopenia
20:48
2858 65db
20:47
2408 31b6 500
Reposted frommadinson madinson vialeukopenia leukopenia
20:47
7643 e254
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialeukopenia leukopenia

May 01 2015

18:17
3586 9238
Reposted fromcoldgif coldgif viavnini vnini
18:15
7766 f6f2 500
18:15
3200 054a
Reposted fromcaraseen caraseen viavnini vnini
18:15
6211 2a9b
Reposted fromfoina foina viagpunktschmitz gpunktschmitz
18:13
9447 a5c2
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viagpunktschmitz gpunktschmitz
18:13
3509 9b6f 500
18:11
18:11
2767 031b 500
Reposted fromskibszczok skibszczok viagpunktschmitz gpunktschmitz
18:09
8835 b050 500
18:08
0780 e732
15:33
4160 2d02
Reposted fromrozszczepianie rozszczepianie viazwajka zwajka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl